Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Trích dẫn

Trích dẫn - Dành cho viết học thuật

Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Author's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Kiểu Harvard: phương pháp trích dẫn nguồn dành cho nhiều loại văn bản học thuật khác nhau. Là phương pháp tiêu chuẩn ở Anh
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Author's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
Kiểu MLA: thông dụng ở Mỹ và Canada, dành cho các văn bản về ngôn ngữ, văn học và ấn phẩm truyền thông
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Author's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Hệ thống Vancouver: dùng cho các bài viết khoa học và y học
i i